Niektóre dokumenty, zwłaszcza urzędowe i sądowe, wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego języka duńskiego. Tylko wtedy mają one moc prawną i mogą być przedłożone w odpowiednich instytucjach. W taki sposób wykonywane są przekłady świadectw pracy, wyroków sądowych, dokumentów rejestracyjnych samochodu, patentów i wiele innych.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły języka duńskiego to osoba zaufania publicznego, która wpisana jest na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości. Spis ten jest dostępny online, dzięki czemu można łatwo sprawdzić kto posiada wymagane uprawnienia. W naszym kraju tłumaczem przysięgłym może być tylko osoba mająca obywatelstwo polskie lub jednego z państw należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Unii Europejskiej. Ponadto tłumacz przysięgły języka duńskiego musi doskonale znać zarówno język polski, jak i duński oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może też być karany za przestępstwa skarbowe, umyślne lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Do tego wymagane jest wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym oraz pozytywny wynik egzaminu umiejętności. Tylko spełniająca te warunki osoba może pracować jako tłumacz przysięgły języka duńskiego.

Czym różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych?

Tłumaczenie przysięgłe duński różni się od tłumaczenia zwykłego przede wszystkim dokładnością, a także stylistyką językową. Jednak najważniejszą różnicą jest to, że w obu przypadkach inne są konsekwencje prawne za wykonanie przekładu. Za profesjonalne tłumaczenie przysięgłe duński tłumacz ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy. Dzięki w temu, w przypadku, gdy klient poniesie straty spowodowane błędnym tłumaczeniem, może on za pomocą sądu dochodzić odszkodowania. Ponadto przekłady uwierzytelnione muszą być opatrzone stemplem, z imieniem i nazwiskiem tłumacza, jego numerem na liście tłumaczy przysięgłych oraz językiem, w którym posiada uprawnienia.

Tłumaczenie przysięgłe duński różni się od tłumaczenia zwykłego również ceną. Jest ono droższe, ponieważ tłumacz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę. Ponadto wiąże się to z wysokimi wymaganiami formalnymi i koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji. Z tego właśnie względu strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego kosztuje więcej niż strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego. W przypadku, gdy trzeba wykonać tłumaczenie specjalistyczne, cena jest jeszcze wyższa. Najpierw trzeba wykonać przekład u odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza, a dopiero później uwierzytelnić go u tłumacza przysięgłego. Najlepiej po prostu znaleźć biuro, w którym zatrudnieni są potrzebni specjaliści.

TRANSLATOR24.PL – Twój tłumacz przysięgły języka duńskiego sprawdź ofertę