REGULAMIN

I.REGULAMIN – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:
Translator24.pl – portal internetowy należący do DOBRYNABYTEK.PL Jacek Pawluczuk z siedzibą w Olsztynie, przy ul. E. Turowskiego 8/29, NIP PL743 186 54 93, REGON 281549277.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – strona internetowa translator24.pl, dostępna pod adresem URL: https://translator24.pl oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

Usługa – usługa szybkiego tłumaczenia online, korekty tłumaczenia, korekty gotowego tekstu lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez translator24.pl za pośrednictwem Serwisu, wykonywana za pośrednictwem sieci internet.

Tłumacz – osoba współpracująca z translator24.pl, wykonująca Usługę, usługę tłumaczenia lub korekty oraz usługi poboczne.

Tłumaczenie – gotowe tłumaczenie lub korekta wykonane przez Tłumacza.

Klient – użytkownik sieci internet, posiadający konto w Serwisie i/lub zamawiający Usługę bez rejestrowania się w Serwisie.

Aplikacja – oprogramowanie, do którego pełne prawa majątkowe przysługują translator24.pl, służące do zamawiania Usługi, jej realizacji oraz dostarczania Tłumaczenia Klientowi.

Formularz – formularz umieszczony na stronie https://translator24.pl/tlumaczenie/ po wybraniu odpowiedniego języka oraz na stronie https://translator24.pl/wycena-online/, poprzez który Klient może złożyć zlecenie (zakupić Usługę).

Zlecenie – zlecenie wykonania Usługi Tłumaczenia bądź korekty tekstu dla Serwisu przez Klienta.

Bramka płatności – zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Transferuj.pl, Przelewy24, PayU, PayPal, Dotpay lub inny.

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoważne z akceptacją wszystkich postanowieniami i stosowaniem się do niniejszego Regulaminu.
 2. Zamawiając Usługę, Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych w celu wykonania Usługi i przesyłanie dalszych informacji dotyczących Usług oferowanych przez translator24.pl.
 3. Wypełniając Formularz, Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jak również, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

II. REGULAMIN – ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI

 1. Zamawianie usługi polega na wklejeniu lub wpisaniu tekstu do tłumaczenia w Formularzu dostępnym na stronie https://translator24.pl/tlumaczenie/ oraz https://translator24.pl/wycena-online/ po wybraniu interesującego języka, bądź przesłanie tekstu za pomocą dodania go w w/w formularzu poprzez opcję „Wybrać/dodać plik”.
 2. Podczas składania zlecenia, zostanie oszacowany czas, w którym tłumaczenie zostanie zrealizowane. W zależności od dostępności tłumaczy i poziomu skomplikowania tekstu, po weryfikacji Klient otrzyma potwierdzone już stawki za tłumaczenie oraz czas realizacji zlecenia, czas ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 24 godzin a w przypadkach wyjątkowych 48 godzin. W przypadku zleceń dłuższych niż 7 strony rozliczeniowe czas realizacji może zostać ustalony indywidualnie. Ekspresowy czas wykonywania Usługi dotyczy zleceń wprowadzonych pomiędzy godzinami 8:00-16:00 w dni robocze, w innym terminie czas realizacji może ulec wydłużeniu.
 3. Klient zobowiązany jest o zadbanie o jasność i spójność tekstu dostarczonego do tłumaczenia tak, aby tłumacz nie miał problemów ze zrozumieniem samego tekstu oraz jego kontekstu. Jeśli tekst jest wyjęty z kontekstu, sugerowanym jest dostarczenie tego kontekstu w postaci linków do zewnętrznych plików czy stron www które mogą pomóc w zrozumieniu kontekstu. W przeciwnym wypadku translator24.pl nie jest w stanie zagwarantować zgodności Tłumaczenia z zamysłami autora oryginalnego tekstu. Dodatkowe informacje można dodać w Formularzu zamawiania Tłumaczenia w sekcji „Uwagi”.
 4. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” Klient przechodzi do podsumowania zamówienia. W tym momencie realizowane są wszelkie rabaty, a Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Zlecenie wysyłane jest do sprawdzenia w celu weryfikacji wstępnych danych co do skomplikowania tekstu, ceny tłumaczenia oraz czasu realizacji. Następnie Klient zostanie poinformowany drogą e-mail o ostatecznej wycenie tłumaczenia oraz będzie mógł zaakceptować warunki i przejść do płatności, poprzez kliknięcie w przycisk „Zapłać”. Po opłaceniu zlecenia przez Klienta i zaksięgowaniu wpłaty przez translator24.pl lub po zaakceptowaniu warunków przez Klienta i wystawieniu Faktury VAT zgodnie z podanymi danymi – następuje proces realizacji Usługi.

III. REGULAMIN – CENNIK I PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie translator24.pl z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie składania zamawiania Usługi, na podstawie aktualnego cennika, to jest cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena Usługi jest obliczana na bieżąco, z VAT, na podstawie aktualnego cennika i widoczna w trakcie zamawiania Usługi. Cena obliczana jest na podstawie liczby znaków ze spacjami wklejonego lub wpisanego do Formularza tekstu. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej www.translator24.pl/cennik. Po dokładnej weryfikacji stopnia skomplikowania tekstu Klient otrzyma ostateczną wycenę zlecenia. W przypadku tekstów złożonych o podwyższonym stopniu skomplikowania translator24.pl zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zlecenia. Wycena odbywa się przed dokonaniem płatności przez Klienta.
 2. Translator24.pl przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w każdym czasie i bez ograniczeń. Zmiana cennika nie ma wpływu na zmianę cen Usług zamówionych przed jego zmianą.
 3. Opłacenie Usługi poprzez szybkie płatności online następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności po otrzymaniu informacji o weryfikacji zlecenia. W przypadku wystawienia Faktury VAT płatność następuje na konto i w terminie podanym na Fakturze VAT. Tłumaczenie uznaje się za zlecone po zaakceptowaniu warunków przez Klienta i podaniu danych do wystawienia Faktury VAT.
 4. W przypadku szybkich płatności internetowych – po przejściu do Bramki Płatności, Klient dokonuje płatności za Usługę.
 5. Płatności przelewami internetowymi są obsługiwane przez Przelewy24.pl (©PayPro SA 2022) firma z siedzibą w Poznaniu, 60-198, ul. Pastelowa 8.
 6. Płatności za pośrednictwem strony PayPal.com oraz kartą kredytową lub debetową obsługiwane są przez PayPal Inc., z siedzibą w USA, 2211 North First Street San Jose, California 95131.
 7. W przypadku, kiedy translator24.pl nie otrzymają potwierdzenia płatności, Usługa nie jest realizowana.
 8. W przypadku, kiedy translator24.pl otrzymają potwierdzenie płatności, Usługa jest realizowana, a czas realizacji Usługi jest liczony od momentu otrzymania przez translator24.pl potwierdzenia płatności.
 9. Klient akceptuje przesyłanie przez translator24.pl rachunków lub faktur oraz duplikatów rachunków lub faktur w formie elektronicznej.

IV. REGULAMIN – REALIZACJA USŁUGI

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, bądź po zaakceptowaniu warunków przez Klienta i wystawieniu Faktury VAT, zlecenie Klienta zostaje przesłane do odpowiednich Tłumaczy.
 2. W momencie akceptacji Usługi do realizacji, Tłumacz oświadcza, że rozpocznie realizację Usługi (tłumaczenie lub korektę tekstu) nie później niż w ciągu 60 minut od otrzymania całości tekstu przesłanego przez Klienta. Dotyczy zleceń złożonych pomiędzy godzinami 8:00-16:00 w dni robocze, w innym terminie czas realizacji może ulec wydłużeniu. Przybliżony czas realizacji podany jest każdorazowo w wycenie zlecenia.
 3. Translator24.pl mają prawo odmówić realizacji usługi i odstąpić od umowy na tłumaczenie zawartej z klientem ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
 4. Gdy tekst przekazany przez klienta do tłumaczenie jest niemożliwy do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości (np. nieczytelne pismo odręczne), a klient nie dał wystarczających wskazówek aby usługa mogła być wykonana poprawnie.
 5. Gdy przetłumaczenie tekstu we wskazanym przez klienta czasie jest niemożliwe (np. duża ilość tekstu do przetłumaczenia).
 6. Gdy treść tekstu przekazana przez klienta do przetłumaczenia jest zbyt skomplikowana co powoduje ryzyko niedokładnego tłumaczenia (np. skomplikowana terminologia medyczna).
 7. Gdy treść tekstu przekazana przez Klienta do tłumaczenia narusza dobre obyczaje, albo w rozumieniu przepisów prawa narusza interesy osób trzecich albo narusza przepisy prawa karnego lub w jakikolwiek sposób naraża translator24.pl na odpowiedzialność cywilnoprawną albo karną.
 8. W innych wypadkach, niezależnych od translator24.pl, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówienie Klienta nie będzie możliwa.
 9. W przypadku odstąpienia przez translator24.pl od umowy klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za tłumaczenie na koncie translator24.pl.
 10. Czas wykonania Usługi jest zależny przede wszystkim od długości i skomplikowania tekstu przesłanego przez Klienta do Tłumaczenia. Translator24.pl dbają o to, aby ilość Tłumaczy była wystarczająca tak, aby w krótkim czasie zaspokoić potrzeby każdego Klienta. W razie potrzeby, termin realizacji Usługi ustalany jest przez kontakt Klienta z Tłumaczem za pośrednictwem translator24.pl. W razie wniosku o reklamacje spowodowanego zbyt długim czasem oczekiwania, jego zasadność jest stwierdzana na podstawie średniego czasu wykonywania analogicznych pod względem długości i skomplikowania Usług w Serwisie.
 11. Gotowe Tłumaczenie dostarczane jest drogą e-mailową, na adres podany przez Klienta w trakcie zlecania Usługi.

V. REGULAMIN – UWAGI I REKLAMACJE

 1. Po dostarczeniu Tłumaczenia, Klient ma trzy dni na zaakceptowanie Tłumaczenia i ewentualne uwagi, w tym wnioski o reklamację. Po tym czasie, jeśli Klient nie zgłosi żadnych uwag, Tłumaczenie jest automatycznie oznaczone jako zaakceptowane przez Klienta.
 2. Jeśli Klient nie akceptuje tłumaczenia, może wnioskować o ponowną edycje tekstu poprzez kontakt e-mailowy z translator24.pl. Jeśli Klient odrzuci Tłumaczenie bez podania przyczyny, jest ono traktowane jako zaakceptowane. Jeśli Klient ostatecznie nie zaakceptuje tłumaczenia i będzie to podyktowane zasadną argumentacją, Tłumaczenie zostanie poprawione, w terminie nie dłuższym niż dwukrotny czas tłumaczenia szacowany przy zlecaniu danego tłumaczenia poprzez Serwis, lub pieniądze za dane Tłumaczenie zostaną zwrócone Klientowi.
 3. Wszelkie pozostałe reklamacje, uwagi lub wątpliwości dotyczące tłumaczenia należy złożyć najpóźniej trzy dni od dnia otrzymania gotowego Tłumaczenia.
 4. Możliwości zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej (…)”. Jeśli jednak klient chce odstąpić od umowy na wykonanie usługi zawartej na odległość, a jej wykonywanie – na jego wyraźne żądanie – rozpoczęło się przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

VI. REGULAMIN – OGRANICZENIE TREŚCI TEKSTÓW ZLECANYCH DO TŁUMACZENIA

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Formularzu treści niezgodnych z prawem kraju, w którym składane jest zamówienie Usługi lub prawa międzynarodowego, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc.
 2. Translator24.pl zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z realizacji Usługi zawierającej treści, o których mowa w ust. 1 powyżej.

VII. REGULAMIN – POUFNOŚĆ

 1. Tłumacze zobowiązują się do zachowania treści tekstów zlecanych do tłumaczenia wyłącznie dla siebie, niezależnie od tego czy będzie to urywek tekstu, przekazany tłumaczom przed podjęciem się realizacji usługi, czy też całość tekstu przesłanego przez Klienta do tłumaczenia.
 2. Translator24.pl zobowiązują się do zachowania treści tekstów zlecanych do tłumaczenia wyłącznie dla siebie i zadbanie o anonimowość Klientów, to jest nie ujawnianie treści tłumaczeń ani danych Klientów jakimkolwiek osobom trzecim.
 3. W każdym momencie Klient może poprosić o usunięcie jego zleceń z serwera, poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres biuro@translator24.pl z adresu e-mail powiązanego z zamówieniem.

VIII. REGULAMIN – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Translator24.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom oraz Klientom Portalu najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia Konta Klienta, jego zawartości oraz przesyłanych treści przed niepowołanymi osobami. Wszelkie informacje o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystania z Portalu translator24.pl należy zgłaszać pod adresem kontakt@translator24.pl, translator24.pl zaleca jednocześnie osobom korzystającym z Portalu korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony danych w tym w szczególności z programów antywirusowych.
 2. Translator24.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność translator24.pl wobec Klienta ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej usługi. Ograniczenie odpowiedzialności translator24.pl opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

IX. REGULAMIN – ZMIANY SERWISU I REGULAMINU

 1. W każdym czasie translator24.pl zastrzegają sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Translator24.pl dochowują wszelkiej wymaganej staranności dla zachowania pełnej funkcjonalności serwisu i zabezpieczeniach danych. Jednakże translator24.pl nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych i funkcjonalności serwisu w wyniku bezprawnych działań osób trzecich, siły wyższej albo złej obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych.
 3. Translator24.pl nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (takich jak operatorzy sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami sił wyższych.

X. REGULAMIN – DANE OSOBOWE

 1. Przez zamówienie Usługi, Klient Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji Usługi. Translator24.pl zapewniają, iż zebrane dane osobowe będą zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Klient ma prawo wglądu do tych danych i ich modyfikacji. Może też w każdej chwili zażądać ich usunięcia.
 2. Zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies Klientów Serwisu opisane są w Polityce Cookies Serwisu.

XI. REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z TŁUMACZAMI

 1. Tłumacz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia był jak najwyższej jakości, a także by oddawał jak najwierniej tekst oryginalny.
 2. Tłumacz jest zobowiązany do wykonania Zlecenia osobiście, nie ma prawa powierzyć wykonania części lub całości Zlecenia osobie lub osobom trzecim.
 3. Tłumacz dostaje powiadomienie sms o nowym Zleceniu, następnie dostaje Zlecenie i załączony materiał do tłumaczenia drogą elektroniczną i potwierdza jego przyjęcie e-mailem. Gotowe Tłumaczenie Tłumacz odsyła drogą elektroniczną.
 4. Tłumacz jest zobowiązany przekazać Tłumaczenie do Serwisu w formie i terminie określonych w Zleceniu.
 5. Podstawą rozliczenia między Tłumaczem i Serwisem jest strona tekstu tłumaczenia zawierająca 1800 znaków klawiaturowych wraz ze spacjami – w przypadku zwykłych (specjalistycznych i ogólnych) oraz 1125 znaków – w przypadku tłumaczeń przysięgłych.
 6. Tłumacz wybiera formę rozliczenia z Serwisem (Rachunek, Faktura VAT, Przelew) za wykonane Tłumaczenie, wskazując ją w Karcie Tłumacza.
 7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy pociągnie za sobą odpowiedzialność Tłumacza w postaci obniżenia wynagrodzenia lub obowiązku zapłaty kary umownej.
 8. Wszystkie powyższe kwestie reguluje szczegółowo Umowa o Współpracy zawierana między Serwisem a każdym współpracującym Tłumaczem.

Translator24.pl – Regulamin

Zapoznaj się również z Polityką Prywatności