Polityka prywatności

/Polityka prywatności
Polityka prywatności2020-06-22T01:29:10+02:00

Polityka prywatności – portalu Translator24.pl

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (polityka prywatności)

Administratorem danych osobowych w serwisie Translator24.pl jest DOBRYNABYTEK.PL Jacek Pawluczuk z siedzibą w Olsztynie, przy ul. E. Turowskiego 8/29, NIP PL743 186 54 93, REGON 281549277 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień roboczy w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerem tel. +48 510 232 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@translator24.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Jacek Pawluczuk. Kontakt z IOD możliwy jest pod numerem tel. +48 510 232 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@translator24.pl.

II. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

 1. Podczas rejestracji w serwisie Translator24.pl

Korzystanie z niektórych funkcji serwisu Translator24.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się w serwisie i w tym momencie zbierane są takie dane jak adres e-mail oraz hasło jakiego będzie używał Klient.

 1. Podczas transakcji zakupu Usługi

Przed dokonaniem transakcji zakupu Usługi w serwisie Translator24.pl zbierane są takie dane Klienta jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

 1. Automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej Translator24.pl, automatycznie mogą być zbierane dane takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

 1. Wszelkie podawane przez Klientów serwisu Translator24.pl dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu Usługi będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Klient chce dokonać zakupu Usługi.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o Klientach serwisu.
 4. Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu Translator24.pl. Cele przetwarzania danych osobowych:

a) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Translator24.pl wskazanych w regulaminie Serwisu,

b) cele statystyczne,

c) przesyłanie informacji handlowych partnerów, reklamodawców lub usługobiorców serwisu Translator24.pl.

V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta serwisu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.
 2. Administrator informuje, że Klient serwisu ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Można to zrobić kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@translator24.pl lub pisemnie na adres w Olsztynie, przy ul. Gen. J. Hallera 3/25.
 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, może się wiązać z koniecznością zaprzestania korzystania z Usługi, np. usunięcie konta.

VI. PLIKI COOKIES (polityka prywatności)

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. W ramach serwisu Translator24.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. W ramach serwisu Translator24.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania (logowania),

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, wyglądu strony internetowej itp.,

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza Jego prywatność, może w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń ze swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajduje się w sekcji Pomoc przeglądarki, z której korzysta Klient.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (polityka prywatności)

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Translator24.pl
 2. We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@translator24.pl w tytule wiadomości wpisując „polityka prywatności” lub pisemnie na adres w Olsztynie, przy ul. Gen. J. Hallera 3/25.

 

 INFORMACJE ZGODNE Z RODO

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów portalu www.translator24.pl jest DOBRYNABYTEK.PL Jacek Pawluczuk z siedzibą w Olsztynie, przy ul. E. Turowskiego 8/29, NIP PL743 186 54 93, REGON 281549277.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem kontaktować można się listownie: ul. E. Turowskiego 8/29, 10-685 Olsztyn e-mailowo: biuro@translator24.pl oraz telefonicznie: +48 510 232 128.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) jest Jacek Pawluczuk, adres e-mail: biuro@translator24.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkowników i Klientów Serwisu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) usług za pośrednictwem Serwisu www.translator24.pl, w tym do celów księgowych, kontaktu z Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Serwisu realizowanych zgodnie z udzielonym przez Użytkownika/Klienta zleceniem czy zapytaniem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Klienta w celach marketingowych (tj. wysyłka newslettera).
 6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika/Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) są partnerzy biznesowi DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl), tłumacze, biuro rachunkowe, firma hostingowa, operatorzy płatności internetowych, którym DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Klienta.
 8. DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) będzie przechowywało dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji w Serwisie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Użytkownika/Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Użytkownika/Klienta woli usunięcia konta w Serwisie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Użytkownika/Klienta będą przetwarzane przez DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. Klientowi przysługuje prawo do żądania od DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Klient/Użytkownika ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez DOBRYNABYTEK.PL (portal translator24.pl) odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Serwisu www.translator24.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

Polityka prywatności – RODO – Translator24.pl