Osoby pracujące za granicą doskonale wiedzą, że niektóre dokumenty po powrocie do Polski wymagają tłumaczenia przysięgłego. Konieczne jest więc skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego holenderskiego, który może wykonać uwierzytelnione przekłady dokumentacji urzędowej, pracowniczej, sądowej i innej.

Kto może wykonywać zawód tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły holenderski to zawód zaufania społecznego. Osoba ta specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentacji urzędowej i procesowej. Ponadto może ona uwierzytelniać przekłady i odpisy wykonywane przez inne osoby. W Polsce wykonywanie tego zawodu jest uregulowane przez odpowiednią ustawę, a lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisami tłumacz przysięgły holenderskiego musi spełniać odpowiednie warunki. Przede wszystkim powinien posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw EFTA czy Unii Europejskiej. Ponadto musi on znać język polski, ukończyć studia wyższe i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem niezbędnym jest również zaliczenie egzaminu z tłumaczenia na język polski i z języka polskiego na język obcy. Tłumaczem przysięgłym holenderskiego nie może zostać osoba karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Do uzyskania uprawnień konieczne jest pozytywne zaliczenie obu części. Dopiero po zaliczeniu egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego holenderski nabywa prawo do wykonywania zawodu i zostaje wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości.

Jakie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (tłumacz przysięgły holenderski)?

Z usług tłumacza przysięgłego trzeba skorzystać wtedy, gdy dokumentacja, którą chcemy przetłumaczyć ma moc prawną i musi ją zachować. Zazwyczaj dotyczy to dokumentów urzędowych i sądowych, czyli:

  • aktów notarialnych,
  • aktów urodzenia, zgonu, ślubu,
  • dyplomów,
  • świadectw szkolnych,
  • zaświadczeń,
  • dokumentów samochodowych,
  • pełnomocnictw,
  • postanowień sądowych itp.

Jak wyglądają tłumaczenia przysięgłe?

Dokumenty, które sporządza tłumacz przysięgły holenderski muszą być bezbłędne i spójne stylistycznie. Ponadto na każdej stronie takiego przekładu znajduje się stempel z imieniem i nazwiskiem tłumacza, jego numerem na liście tłumaczy przysięgłych oraz informacją o tym, w jakim języku ma uprawnienia. Na poświadczonych dokumentach znajduje się też informacja o tym, jaką pozycję w repertorium zajmuje dane tłumaczenie lub odpis oraz czy przekład został sporządzony z odpisu czy z oryginału.

TRANSLATOR24.PL – profesjonalny tłumacz przysięgły holenderski sprawdź ofertę